Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia usług

terapeutycznych przez Julię Mider

[nazwa firmy/usługi: Psychoterapia Julia Mider, NIP: 5222698541, REGON: 145903178, mail:

julia.mider@gmail.com, adres: Tartaczna 1a, 05-332 Siennica, PKD: 86.90.E Pozostała działalność w

zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Telefon +48509640842.]

(zwaną dalej „Terapeutą”) na rzecz osób pełnoletnich (zwanych dalej „Klientami”) za pośrednictwem

serwisu NaKiedy.pl połączonego z usługą płatności online Przelewy24.pl osadzonych na stronie www

psychoterapia.one (zwana dalej Stroną).

2. Terapeuta za pośrednictwem systemu rejestracji i opłat Strony świadczy usługi

psychoterapeutyczne

3. Usługi psychoterapeutyczne prowadzone są wyłącznie online i obejmują konsultacje

wprowadzające i sesje psychoterapii.

4. Konsultacja wprowadzająca to spotkanie przed rozpoczęciem terapii, trwające 50 minut.

5. Sesja psychoterapii to spotkanie w ramach procesu terapeutycznego, trwające 50 minut.

6. Obowiązuje cennik podany na Stronie.

7. Klientem może zostać każda osoba pełnoletnia. Konsultacje i psychoterapia dzieci i młodzieży

odbywają się po podpisaniu zgody przez opiekuna prawnego.

§ 2. Warunki świadczenia usługi konsultacji wprowadzających i sesji psychoterapii

1. Spotkania prowadzone są online przez Terapeutę za pomocą ustalonego przez obie strony

komunikatora internetowego.

2. Korzystanie ze Strony może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. W celu korzystania ze Strony Klient powinien posiadać dostęp do internetu oraz urządzenie

elektroniczne zaopatrzone w mikrofon i kamerę.

4. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, jednak Klient chcąc skorzystać z usługi musi uiścić

opłatę zgodnie z Cennikiem.

5. W celu rejestracji Klient podaje: imię, nazwisko, email oraz telefon. Podanie danych jest

dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania rezerwacji i odbycia Sesji.

6. Dokonując rejestracji Klient akceptuje Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

7. W celu realizacji usługi Terapeuta przesyła na email i telefon Klienta informacje techniczne o

rezerwacji. Informacje te nie mają charakteru marketingowego.

8. Klient zobowiązany jest do niezakłócania funkcjonowania Strony i nieuciążliwego korzystania.

9. Dostęp do Strony możliwy jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 3. Rezerwacja i opłata za usługę1. Klient może dokonać rezerwacji poprzez formularz rejestracyjny na Stronie, podając imię,

nazwisko, email i telefon.

2. Opłata za usługę wnoszona jest z góry podczas rejestracji za pośrednictwem Strony, zgodnie z

Cennikiem. Jest ona warunkiem realizacji usługi. Opłata obejmuje zarezerwowanie czasu i

wiedzy specjalisty dla Klienta.

3. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona termin rezerwacji zostaje anulowany.

4. Rezygnacja z zarezerwowanej usługi jest możliwa najpóźniej na 48 godzin przed planowanym

terminem. Wówczas opłata jest zwracana w pełnej wysokości.

5. Późniejsza rezygnacja wiąże się z obciążeniem pełnymi kosztami planowanej usługi.

6. Nieobecność na spotkaniu bez wcześniejszego odwołania skutkuje brakiem zwrotu

wniesionej opłaty.

7. Spóźnienie nie uprawnia do przedłużenia spotkania ani do zmniejszenia opłaty.

8. Odwołanie spotkania przez specjalistę nie wymaga ponoszenia opłaty przez Klienta.

§ 4. Zasady obowiązujące podczas Sesji terapeutycznych

1. Nagrywanie lub rejestrowanie spotkania przez Klienta lub Terapeutę jest niedopuszczalne

bez wcześniejszej, pisemnej zgody obu stron.

2. Usługi nie będą świadczone osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków

odurzających.

3. Terapeuta zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej psychologa.

4. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Terapeuta może zasugerować Klientowi kontakt z innym

specjalistą lub lekarzem.

5. Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki nieprawidłowego

zastosowania przekazanych w trakcie spotkania informacji.

6. Rozpoczęcie cyklu spotkań terapeutycznych poprzedza konsultacja wprowadzająca. Na jej

podstawie Terapeuta wspólnie z Klientem ustalają cele i metody pracy, które zostają spisane

w formie kontraktu.

7. Terapeuta i Klient zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu i kontraktu.

8. Terapeuta jest zobowiązany do zachowania poufności danych Klienta oraz informacji

związanych z procesem terapeutycznym. Wyjątek stanowi zagrożenie zdrowia lub życia.

9. Terapeuta może odmówić dalszej pomocy, jeśli problem Klienta wykracza poza jego

kompetencje lub uniemożliwia nawiązanie relacji terapeutycznej.

10. Klient ma prawo przerwać terapię, informując o tym Terapeutę zgodnie z Regulaminem.

11. Spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

12. Terapeuta nie wystawia zaświadczeń ani nie prowadzi dokumentacji medycznej.

13. Terapeuta nie będzie występował w charakterze świadka w postępowaniach sądowych

dotyczących Klienta.§ 5. Rękojmia oraz reklamacje

1. Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego

korzystania przez Klienta ze Strony.

1. Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych i składania zgodnych z prawdą

oświadczeń. Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za skutki wprowadzenia w błąd.

2. Usługi świadczone przez Terapeutę nie są przeznaczone dla osób wymagających hospitalizacji

lub znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

3. Terapeuta nie odpowiada za jakość usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez

Klienta w celu korzystania ze Strony oraz w toku trwania sesji.

4. Klient może w każdej chwili przerwać trwające spotkanie bez ponoszenia konsekwencji. Nie

przysługuje mu wówczas prawo do kontynuacji spotkania ani zwrotu opłaty.

5. Terapeuta dołoży należytej staranności w celu prawidłowego świadczenia usług. W

przypadku problemów technicznych uniemożliwiających zrealizowanie spotkania

zaproponuje Klientowi inny termin.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za treść publikowanych w internecie opinii na temat usług

świadczonych przez Terapeutę. Zabronione jest zamieszczanie opinii naruszających dobra

osobiste osób trzecich lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Terapeuta ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi

zgodnie z przepisami prawa. W przypadku usługi niezgodnej z Regulaminem lub przepisami

prawa polskiego, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

8. Reklamację należy złożyć pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Julia Mider, Tartaczna 1a, 05-

332 Siennica lub mailowo na adres julia.mider@gmail.com

9. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające kontakt, opis problemu i

oczekiwania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest niezbędne do

rozpatrzenia reklamacji.

10. Terapeuta rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania.

11. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailem lub pocztą

tradycyjną na adres podany w reklamacji.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Terapeuta przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami RODO. Klientowi

przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania. Dane są przekazywane jedynie

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

2. Dane Klienta mogą pochodzić wyłącznie z publicznych rejestrów. W pozostałych przypadkach

dane są zbierane od osoby, której dotyczą za jej wiedzą i zgodą.

3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług i realizacji

umowy.

§ 7. Postanowienia końcowe1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się prawo polskie.

2. Terapeuta zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy wymaga tego prawo lub w celu

poprawy jakości usług. Klient zostanie poinformowany o zmianach na stronie internetowej.

3. Cennik może być zmieniony z miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Nieważność pojedynczych postanowień nie narusza pozostałej części Regulaminu.

5. Spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez sąd właściwy miejscowo dla

Terapeuty.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym z

pomocy Rzecznika Praw Pacjenta.

7. Podpisanie Regulaminu oznacza zobowiązanie się do jego przestrzegania.